.Giải thưởng

< Trở về
 • Giải thưởng tài năng sáng tạo kiến trúc

  Giải thưởng tài năng sáng tạo kiến trúc

  Thành phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những Siêu đô thị của châu Á trong tương lai. Việc chuyển đổi này cũng đồng thời đặt thành phố trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường, không gian và cuộc sống đô thị đánh mất bản sắc, tính cộng đồng và tạo khoảng cách lớn về giàu nghèo Trên quan điểm cần thiết phải có...xem thêm

 • Giải thưởng đồ án tốt nghiệp xuất sắc

  Giải thưởng đồ án tốt nghiệp xuất sắc

  Thành Phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những siêu đô thị của châu á trong tương lai, Việc chuyển đổi này cũng đồng thời đặt thành phố trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường, không gian và cuộc sống đô thị đánh mất bản sắc, tính cộng đồng và tạo khoảng cách lớn về giàu nghèo...xem thêm

 • Giải thưởng kiến trúc xanh (2011-2012)

  Giải thưởng kiến trúc xanh (2011-2012)

  Thành Phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những siêu đô thị của châu á trong tương lai, Việc chuyển đổi này cũng đồng thời đặt thành phố trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường, không gian và cuộc sống đô thị đánh mất bản sắc, tính cộng đồng và tạo khoảng cách lớn về giàu nghèo...xem thêm

 • Giải thưởng UIA 2006(ý tưởng cho một thành phố)

  Giải thưởng UIA 2006(ý tưởng cho một thành phố)

  Thành Phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những siêu đô thị của châu á trong tương lai, Việc chuyển đổi này cũng đồng thời đặt thành phố trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường, không gian và cuộc sống đô thị đánh mất bản sắc, tính cộng đồng và tạo khoảng cách lớn về giàu nghèo...xem thêm

 • Ý tưởng xanh 2009

  Ý tưởng xanh 2009

  Thành Phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những siêu đô thị của châu á trong tương lai, Việc chuyển đổi này cũng đồng thời đặt thành phố trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường, không gian và cuộc sống đô thị đánh mất bản sắc, tính cộng đồng và tạo khoảng cách lớn về giàu nghèo...xem thêm

 • Giải thưởng thiết kế biểu tượng địa đạo Củ Chi

  Giải thưởng thiết kế biểu tượng địa đạo Củ Chi

  Thành Phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những siêu đô thị của châu á trong tương lai, Việc chuyển đổi này cũng đồng thời đặt thành phố trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường, không gian và cuộc sống đô thị đánh mất bản sắc, tính cộng đồng và tạo khoảng cách lớn về giàu nghèo...xem thêm

 • Giải thưởng nhà ở cho công nhân

  Giải thưởng nhà ở cho công nhân

  Thành Phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những siêu đô thị của châu á trong tương lai, Việc chuyển đổi này cũng đồng thời đặt thành phố trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường, không gian và cuộc sống đô thị đánh mất bản sắc, tính cộng đồng và tạo khoảng cách lớn về giàu nghèo...xem thêm

 • CUỘC THI THIẾT KẾ NHÀ CHỌC TRỜI EVOLO 2016

  CUỘC THI THIẾT KẾ NHÀ CHỌC TRỜI EVOLO 2016

  Thành Phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những siêu đô thị của châu á trong tương lai, Việc chuyển đổi này cũng đồng thời đặt thành phố trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường, không gian và cuộc sống đô thị đánh mất bản sắc, tính cộng đồng và tạo khoảng cách lớn về giàu nghèo.....xem thêm

 • CUỘC THI THIẾT KẾ NHÀ ĐẸP BWI / LONDON

  CUỘC THI THIẾT KẾ NHÀ ĐẸP BWI / LONDON

  Thành Phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những siêu đô thị của châu á trong tương lai, Việc chuyển đổi này cũng đồng thời đặt thành phố trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường, không gian và cuộc sống đô thị đánh mất bản sắc, tính cộng đồng và tạo khoảng cách lớn về giàu nghèo.....xem thêm

 • CUỘC THI “TÌM KIẾM Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC GALAXY”

  CUỘC THI “TÌM KIẾM Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC GALAXY”

  Thành Phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những siêu đô thị của châu á trong tương lai, Việc chuyển đổi này cũng đồng thời đặt thành phố trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường, không gian và cuộc sống đô thị đánh mất bản sắc, tính cộng đồng và tạo khoảng cách lớn về giàu nghèo.....xem thêm

 • GIẢI THƯỞNG FUTURARC PRIZE 2016 VÀ FUTURARC GREEN LEADERSHIP

  GIẢI THƯỞNG FUTURARC PRIZE 2016 VÀ FUTURARC GREEN LEADERSHIP

  Thành Phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những siêu đô thị của châu á trong tương lai, Việc chuyển đổi này cũng đồng thời đặt thành phố trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường, không gian và cuộc sống đô thị đánh mất bản sắc, tính cộng đồng và tạo khoảng cách lớn về giàu nghèo.....xem thêm

 • GIẢI THƯỞNG THƯỜNG NIÊN ISARCH

  GIẢI THƯỞNG THƯỜNG NIÊN ISARCH

  Thành Phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những siêu đô thị của châu á trong tương lai, Việc chuyển đổi này cũng đồng thời đặt thành phố trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường, không gian và cuộc sống đô thị đánh mất bản sắc, tính cộng đồng và tạo khoảng cách lớn về giàu nghèo...xem thêm

 • SPEC GO GREEN AWARD 2015

  SPEC GO GREEN AWARD 2015

  Thành Phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những siêu đô thị của châu á trong tương lai, Việc chuyển đổi này cũng đồng thời đặt thành phố trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường, không gian và cuộc sống đô thị đánh mất bản sắc, tính cộng đồng và tạo khoảng cách lớn về giàu nghèo...xem thêm

 • CUỘC THI THIẾT KẾ LOW CARBON TECHNOLOGY FOR BUILDING AND CITY

  CUỘC THI THIẾT KẾ LOW CARBON TECHNOLOGY FOR BUILDING AND CITY

  Thành Phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những siêu đô thị của châu á trong tương lai, Việc chuyển đổi này cũng đồng thời đặt thành phố trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường, không gian và cuộc sống đô thị đánh mất bản sắc, tính cộng đồng và tạo khoảng cách lớn về giàu nghèo…...xem thêm

 • HỘI KTS VN: TUYỂN CHỌN KIẾN TRÚC NHÀ Ở VIỆT NAM 2015

  HỘI KTS VN: TUYỂN CHỌN KIẾN TRÚC NHÀ Ở VIỆT NAM 2015

  Thành Phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những siêu đô thị của châu á trong tương lai, Việc chuyển đổi này cũng đồng thời đặt thành phố trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường, không gian và cuộc sống đô thị đánh mất bản sắc, tính cộng đồng và tạo khoảng cách lớn về giàu nghèo…...xem thêm

 • GIẢI THƯỞNG A’ DESIGN 2015-2016

  GIẢI THƯỞNG A’ DESIGN 2015-2016

  Thành Phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ để hướng đến trở thành một trong những siêu đô thị của châu á trong tương lai, Việc chuyển đổi này cũng đồng thời đặt thành phố trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường, không gian và cuộc sống đô thị đánh mất bản sắc, tính cộng đồng và tạo khoảng cách lớn về giàu nghèo…...xem thêm